Cieľ kniha

V rámci projektu Mesto kultúry 2019 pripravilo občianske združenie Fotogram v spolupráci s pedagógmi SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici workshop na tému knižná väzba a zošľachťovanie papiera s názvom Cieľ kniha, na ktorý sa mohli záujemcovia prihlásiť prostredníctvom Open Call-u. Workshop lektorsky zastrešili Mgr. Radovan Blaho a Samuel Šlauka. Jednou z ideí workshopu bolo poukázať na tradíciu reštaurovania papiera a knižnej väzby v tomto meste.

Pozvanie na workshop prijala aj hostka z Čiech, Doc. PhDr. Eliška Čabalová (Fakulta umenia, Ostravská Univerzita), ktorá sa predstavila v rámci večernej prednášky v Art Café. Porozprávala aj o tom, aké je uplatnenie knižnej väzby v tvorbe jej študentov v Ostrave. 

Workshop sa konal 12. — 17. augusta 2019 v priestoroch školy SPŠ Samuela Mikovíniho, v ktorej vybraní účastníci mali k dispozícii ateliér reštaurovania papiera a konzervátorských prác. Okrem klasickej ručnej väzby si vyskúšali aj výrobu škrobového papiera, ktorý  patrí medzi najrozšírenejšie techniky zošľachťovania papiera a používal sa od 18. storočia. Súvisel priamo s vývojom knihy — škrobový papier sa stal poťahovým materiálom alebo sa využíval na predsádkach. Pripravuje sa z tenšieho papie­ra naglejovaním obidvoch strán. Následne sa na papier nanáša pigment zmiešaný s pšeničným škrobom, do ktorého sa dajú výtvárať rôzne pravidelné vzory pomocou štetca, balónika alebo stierky. 

 

Workshop Cieľ kniha bol koncipovaný tak, aby na základe klasic­kých knižných techník a postupov narábania s papierom boli jeho účastníci motivovaní pracovať na vlastných autorských projektoch, ktoré sú prezentované na výstave v priestoroch Hájovne pri Banskej Štiavnici. Výstava okrem toho ukazuje aj samotoný proces tvorby knižnej väzby a jej súčasťou je aj záznam z prednášky.